Een pragmatische methodiek voor innovatiekansen
in de zorg

Meer weten?

“Complexe vraagstukken vragen om praktische oplossingen. Medidee helpt daarbij.”

Wat is medidee?

Medidee is een initiatief om praktische problemen van zorginstellingen om te zetten in breed gedragen oplossingen.

Werkt u in, met of voor een zorginstelling en ziet u allerlei grote en minder grote ongemakken dagelijks terugkomen? Zou het niet handig zijn als daar iets voor bedacht werd? Misschien ziet u een kans voor een nieuw product of dienst. Wellicht is er zelfs al een goed idee. Maar hoe pak je zo’n innovatietraject aan en is de oplossing dan nog betaalbaar?

Medidee is een pragmatische methodiek die helpt bij het vinden van een oplossing. Hierin werken zorginstellingen, ontwerpers, toeleveranciers en fabrikanten samen. Bij Medidee wordt niet alleen gekeken naar het idee en de belangen van de inbrenger, maar ook of er andere zorginstellingen baat zouden hebben bij dit idee. Door vroegtijdig in kaart te brengen of er een grote(re) afzetmarkt is, wordt het voor fabrikanten aantrekkelijker om in het idee te investeren en mee te gaan doen.

In Medidee is voor alle partijen duidelijk vastgelegd wat hun rol in het innovatietraject wordt. Deze rol en de belangen worden zekergesteld door een onafhankelijke procesmanager, die we vluchtleider noemen.

De methodiek bevat een werkwijze en heldere spelregels waarmee een team pragmatisch aan de slag kan. De methodiek is ontwikkeld door een enthousiast team van zorgverleners en door de ontwerpers van designstudio Panton die al diverse succesvolle innovaties hebben gecreëerd, maar ook de valkuilen hebben ervaren. Momenteel wordt de methodiek aan de hand van enkele pilotcases getest.

De werkwijze van Medidee is er op gericht bekende valkuilen in een innovatietraject te overbruggen met behulp van design, expertise en goed verwachtingsmanagement.

Lees meer over het ontstaan van Medidee bij Over ons.

Zorginstellingen

In zorginstellingen worden veel problemen gesignaleerd waar allerhande oplossingen voor worden verzonnen. Met Medidee staat u niet alleen met uw probleem of idee.

Ontwerpers

Door professionele ontwerpers te betrekken kan een idee tot een doordachte commerciële oplossing uitgewerkt worden.

Fabrikanten

Voor fabrikanten wordt het interessant om te investeren als er een grote afzetmarkt gegarandeerd wordt. Medidee helpt de juiste partijen met elkaar te verbinden.

Hoe werkt medidee?

1 Van een vraagstuk naar een Medidee

Een Medidee-traject start bij een zorginstelling met een vraagstuk of idee. De zorginstelling betaalt een bijdrage om door een ontwerper een oplossing voor de behoefte te realiseren. De zorginstelling noemen we de inbrenger van het idee. Als een vraagstuk bij Medidee wordt ingediend, wordt het eerst getoetst op een aantal criteria. De Medidee ontwerper trekt dit traject en wint advies in bij de inbrenger. Er wordt gekeken of er al een oplossing verkrijgbaar is en of het probleem bij meerdere zorginstellingen leeft. Daarnaast moet de financiering in kaart worden gebracht: wat is een oplossing waard en wanneer in het Medidee-traject moeten globaal welke kosten worden gemaakt. Om tot een goede formulering van het vraagstuk te komen en om het verdere traject te bepalen, doorloopt de Medidee ontwerper de eerste Medidee fase samen met de inbrenger van het idee.

2 Van een Medidee naar een concept

Als blijkt dat het om een vraagstuk gaat dat grote marktpotentie heeft, worden de eerste ideeën geformuleerd, of als die er al zijn, uitgewerkt. Van het beste idee wordt een proefmodel gemaakt waarmee de functionaliteit kan worden getest. Hiermee wordt onderzocht of het idee daadwerkelijk het probleem zou kunnen oplossen. De conclusies worden verwerkt in het ontwerp en mogelijk worden de testen herhaald. Als uit testen blijkt dat het ontwerp duidelijk meerwaarde biedt voor de eindgebruikers, wordt het idee uitontwikkeld tot concept.

3 Van een concept naar een fabrikant

Van het concept wordt een leaflet gemaakt; een korte samenvatting waarop staat wat het concept ongeveer kan en doet, welk probleem het oplost en wat het ongeveer mag kosten. Met deze gegevens wordt in de markt (onder embargo) gekeken welke andere geïnteresseerden er zijn in het eindproduct en wordt bovendien gezocht naar een fabrikant. Als er een geïnteresseerde fabrikant gevonden is, zal die het concept overnemen en verder uitwerken.

4 Van een fabrikant naar realisatie

De fabrikant werkt het concept verder uit tot een daadwerkelijk product. Er wordt gekeken naar productiemethoden, er worden testen gedaan en als het onder de definitie “medisch hulpmiddel” valt, zal de fabrikant ook de certificering verzorgen. Hierbij zal nog steeds ruimte zijn voor de inspraak van de oorspronkelijke inbrenger. Als het product nog steeds voldoet aan de behoefte van de inbrenger van het idee en de overige geïnteresseerde zorginstellingen, wordt het idee geproduceerd.

5 Van realisatie naar een nieuw vraagstuk

Nu het idee gerealiseerd is, kan het gekocht en in gebruik genomen worden door de instellingen. Door de verkoop kan de fabrikant zijn investering terugverdienen. De inbrenger van het idee krijgt Medidee-credits voor elk verkocht product. Als de inbrenger voldoende credits heeft, kan deze hiermee een volgend Medidee-traject financieren.

Pilotcases

De methodiek van Medidee is gebaseerd op de stappen die gangbaar zijn aan productontwikkelingen, aangepast aan de complexiteit en werkwijze van de zorg. De methodiek wordt momenteel in de praktijk getest en verfijnd aan de hand van 2 pilotprojecten. Uiteindelijk zal op deze website een gratis toolbox beschikbaar worden gesteld van de methodiek, met een handleiding, tips en pragmatische sjablonen. Hiermee kunnen ontwerpers, zorginstellingen en fabrikanten effectief en slagvaardig goede oplossingen creëren.

Over ons

Medidee is een initiatief van Panton, designstudio voor de zorg. De creatieve industrieel en grafisch ontwerpers van Panton werken continu aan innovaties voor de gezondheidszorg, waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal staat. Met Medidee delen zij hun kennis en ervaring met 10 jaar ontwikkeling van medische innovaties met andere bevlogen innovators.

Medidee is ontwikkeld samen met het Health Innovation Park (HIP), Oost NV en Addie Bouwman. De medewerkers van het HIP begeleiden ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties, vooral in de regio Zwolle. Gezondheidszorg is een belangrijke markt voor het HIP en haar adviseurs hebben ruime ervaring in de do’s en don’ts van innoveren voor deze markt. Het platform HIP bundelt zorgaanbieders, ondernemers, kennisinstellingen en zorgverzekeraars in de regio. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt deze te financieren in Overijssel en Gelderland. Addie Bouwman is expert medische hulpmiddelen in de ziekenhuiswereld.

De ontwikkeling van Medidee werd mogelijk door de steun van de provincie Overijssel en van Stedendriehoek Innoveert. Beide ondersteunen kansrijke initiatieven in de regio op het gebied van innovaties voor de zorgsector met financiële steun, advies en door verbindingen te leggen in hun netwerken.

Contact

Nieuwsgierig geworden of bent u benieuwd wat Medidee voor u kan betekenen?

Neem contact op